ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 31/08/2021 เวลา 14:40:14 น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 "นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ผู้สนใจเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุม ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://conference.mju.ac.th/  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564