ประชุมวิชาการนานาชาติ WAPOR Asia 2021 Online Conference สถาบันพระปกเกล้า

วันที่ 25/08/2021 เวลา 14:48:33 น.
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ WAPOR Asia และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม WAPOR Asia 2021 Online Conference ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings  โดยเปิดรับบทความวิชาการ (Review Articles) บทความวิจัย (Research Articles) โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.waporasia2021.com