ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

วันที่ 25/08/2021 เวลา 11:28:57 น.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที 8-9 ธันวาคม 2564  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/  ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอได้จนถึงวันที่ 15  ตุลาคม 2564  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวพรรณวิภา  โชคพิกุลทอง โทร.034-341545-6 ต่อ 125 มือถือ 092-2693377