ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร รายชื่อผู้ประสานฯ ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

วันที่ 09/08/2021 เวลา 14:12:58 น.
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาด และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินการ Work From Home ซึ่งมีการปฏิบัติราชการได้ตามปกติ ดังนั้น เพื่อให้การประสานงานและติดต่อราชการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
จึงขอแจ้งที่อยู่ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@arda.or.th
หมายเลขโทรสาร : 025-797235
ผู้ประสานงาน : นางสาวศศิพร ชนานันทพงศ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ2 โทรศัพท์ 089-6780196