ประชาสัมพันธ์วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 09/08/2021 เวลา 08:50:43 น.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/วารสารสาระคาม/วารสาร Science Technology and Engineering journal (STEJ) และวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน (Community University Engagement journal) ทั้งนี้สามารถดาวน์แบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 043-754416 งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม