ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ.2564

วันที่ 02/08/2021 เวลา 10:24:49 น.
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) มอบเงินสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ พร้อมจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแจ้งอาจารย์ และนักวิจัย ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุนตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งแบบฟอร์ม ได้ที่ 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
ประธานคณะะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  
ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทร.02 564 7000 ต่อ 81815

กำหนดปิดรับสมัคร   วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ข่าว : ภัทราวดี