ประชาสัมพันธ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่ 30/07/2021 เวลา 09:07:10 น.
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดทำวารสารครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2564) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ด้านวิชาชีพการศึกษาค้นคว้าต่างๆ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจส่งผลงานเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ https://tinyurl.com/yb7oyd9v หรือ QR CODE ตามเอกสารแนบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.036411112 หรือ อาจารย์ ดร. กรวุฒิ แผนพรหม โทร.0650949250