ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 20/07/2021 เวลา 13:41:31 น.
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI กลุ่ม 2 จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/loin

ข่าว: กรณิศ