ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

วันที่ 20/07/2021 เวลา 13:34:50 น.
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8  ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี ผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่ 
อีเมล์ conference@umt.ac.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อาจารย์สุพรรณี  ศรีธัมมา โทร.0930793833

ข่าว: กรณิศ