โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 19/07/2021 เวลา 16:12:14 น.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2564  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและลงทะเบียนผ่นระบบออนไลน์   http://www.research.mfu.ac.th ส่งมายังส่วนงานบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8  สิงหาคม 2564  เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ  สอบถามรายละเอียดที่  โทร 053916389