การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

วันที่ 19/07/2021 เวลา 12:46:27 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากงบประมาณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (เพิ่มเติม) เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มากขึ้น 
โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
	๑) ข้าราชการที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
	๒) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ทำสัญญาระยะ ๖๐ ปี
	๓) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีอายุงาน ๑๐ - ๑๕ ปี 
	๔) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีอายุงานไม่เกิน ๑๐ ปี 
ซึ่งผู้เสนอขอรับทุนสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยแนบเอกสาร ดาวน์โหลดได้ที่ https://research.uru.ac.th/seemore/6 ดังนี้
๑. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
   ๑.๑ แบบ สวพ. 01พ (พิเศษ) สำหรับ ๒ ประเภท คือ
        - ประเภท ข้าราชการที่มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี 
        - ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ทำสัญญาระยะ ๖๐ ปี
   ๑.๒ แบบ สวพ. 01ท (ทั่วไป) สำหรับ ๒ ประเภท คือ 
        - ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีอายุงานระหว่าง ๑๐ – ๑๕ ปี 
        - ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีอายุงานไม่เกิน ๑๐ ปี
๒. แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ สวพ. 02)

มีขั้นตอนและระยะเวลาการยื่นขอสนับสนุนงานวิจัย ดังนี้
- เปิดรับข้อเสนอโครงการ	   16 – 31 กรกฎาคม 2564
- กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ	 2 – 6  สิงหาคม 2564
- ปรับแก้ข้อเสนอโครงการ	     9 – 20 สิงหาคม 2564
- พิจารณาข้อเสนอโครงการ (คณะกรรมการ กบวจ.)	ภายในเดือนสิงหาคม 2564
- พิจารณาอนุมัติงบประมาณกองทุนวิจัย มรอ. (คณะกรรมการกองทุนวิจัย)	ภายในเดือนสิงหาคม 2564
- ทำสัญญา	ภายในเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข่าว : ธนานุช