การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

วันที่ 19/07/2021 เวลา 12:46:27 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากงบประมาณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (เพิ่มเติม) เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มากขึ้น 
โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
	๑) ข้าราชการที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
	๒) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ทำสัญญาระยะ ๖๐ ปี
	๓) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีอายุงาน ๑๐ - ๑๕ ปี 
	๔) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีอายุงานไม่เกิน ๑๐ ปี 
ซึ่งผู้เสนอขอรับทุนสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยแนบเอกสาร ดาวน์โหลดได้ที่ https://research.uru.ac.th/seemore/6 ดังนี้
๑. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
   ๑.๑ แบบ สวพ. 01พ (พิเศษ) สำหรับ ๒ ประเภท คือ
        - ประเภท ข้าราชการที่มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี 
        - ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ทำสัญญาระยะ ๖๐ ปี
   ๑.๒ แบบ สวพ. 01ท (ทั่วไป) สำหรับ ๒ ประเภท คือ 
        - ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีอายุงานระหว่าง ๑๐ – ๑๕ ปี 
        - ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีอายุงานไม่เกิน ๑๐ ปี
๒. แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ สวพ. 02)

มีขั้นตอนและระยะเวลาการยื่นขอสนับสนุนงานวิจัย ดังนี้
- เปิดรับข้อเสนอโครงการ	   16 – 31 กรกฎาคม 2564
- กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ	 2 – 6  สิงหาคม 2564
- ปรับแก้ข้อเสนอโครงการ	     9 – 20 สิงหาคม 2564
- พิจารณาข้อเสนอโครงการ (คณะกรรมการ กบวจ.)	ภายในเดือนสิงหาคม 2564
- พิจารณาอนุมัติงบประมาณกองทุนวิจัย มรอ. (คณะกรรมการกองทุนวิจัย)	ภายในเดือนสิงหาคม 2564
- ทำสัญญา	ภายในเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข่าว : ธนานุช


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online