ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 09/07/2021 เวลา 13:12:33 น.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในฐานะสมาชิก IMT-GT Uninet กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 SAE-STEM 2021 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายให้ความรู้ ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูล IEEE และ Scopus  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://stem.psu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณวนิดา  กาเหย็ม โทร .074289210 อีเมล์ wanida.k@psu.ac.th

ข่าว: กรณิศ