ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 07/07/2021 เวลา 14:07:31 น.
ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศโดยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมผ่านกลไกลรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมนำสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในการนี้ สำหรับการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 วช. สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม และการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ  โดยสามารถส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, NRIIS) ทางเวว็บไซต์  nriis.nrct.go.th กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึง 16 สิงหาคม 2564  
สามารถดูรายละเอียดประกาศและกรอบการรับข้อเสนอ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าว : ภัทราวดี