ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 07/07/2021 เวลา 09:24:25 น.
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อ "วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครปฐม" เพื่อรวบรวมบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยมีขอบข่ายครอบคลุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนักวิจัย คณาอาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ นั้น
               สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัย คณาอาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา ในสังกัดของท่านรับทราบ เพื่อส่งบทความร่วมตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2564 

ข่าว : ภัทราวดี