รางวัล UNESCO - Juan Bosch prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2021

วันที่ 28/06/2021 เวลา 10:30:48 น.
ด้วย กระทรวงมหาดไทยว่าองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูเนสโก) ได้เชิญชวนให้ประเทศไทยเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคลเพื่อสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO - Juan Bosch prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2021
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม (Social development polices) ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและคาริบเบียน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติ ในสาขาสังคมศาสตร์ให้กับนักวิจัย/บุคคลของไทย

หากบุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่มีความสนใจ และมีผลงานและคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถส่งแบบฟอร์มรายละเอียดผู้สมัครโดยตรงกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thainatcom@sueksa.go.th และ thanchit.p@sueksa.go.th
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ทั้งนี้  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลฯ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 12,000 บาท เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ข่าว : ธนานุช