ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ

วันที่ 22/06/2021 เวลา 12:00:54 น.
ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นผู้แทนเครือข่ายบริหารการวิจัย Node ภาคเหนือ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และเครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) เพื่อเพิ่มกลยุทธ์ในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ขยายฐานความร่วมมือสู่ภูมิภาค ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชนต่อยอดผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่มีศักยภาพสู่ชุมชน ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  ภายใต้กรอบการวิจัย "Natural bio-active ingredients and Lanna highland agriculture"
จำนวน  2  แผนงาน  ประกอบด้วย
แผนงานวิจัยที่ 1  Natural Bio-active ingredients and applications  เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ สุขภาพ และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
แผนงานวิจัยที่ 2  Lanna Highland Agriculture and Environment  เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเน้นกลไกการแก้ปัญทางการเกษตร

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ทาง E-mail : arda.nodecmu@gmail.com
รายละเอียด ตาม QR code ด้านล่างนี้

ข่าว : ธนานุช