ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565-2566

วันที่ 11/06/2021 เวลา 14:23:39 น.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/PHC SIAM)ประจำปี พ.ศ. 2565-2566
ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม 2564

โดยผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1N-mMRhConLKS5F_LScpbRbui-2TME_02 หรือเอกสารแนบด่านล่าง
ผู้เสนอโครงการจะต้องจัดทำ ดังนี้
1.ข้อเสนอโครงการ
2.เอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) 
3.หนังสือนำจากต้นสังกัด
ส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยจะยึดตามวันที่ที่ประทับตราลงรับ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาววรรณี กล่อมละเอียด (ผู้ประสานงาน) โทร. 026-105423 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannee.k@mhesil.go.th

ข่าว : ธนานุช