ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565

วันที่ 02/06/2022 เวลา 16:35:02 น.
วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม การกำกับดูแล การคุ้มครองผู้บริโภค การให้บริการทั่วถึง การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่าน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในมิติของวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสหสาขาวิชา
โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565 จะได้รับค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์
สนใจสามารถนำส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal 

ทั้งนี้ สำหรับบทความที่นำส่งภายหลัง 31 สิงหาคม 2565 อาจเข้าสู่รอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในปีถัดไป
สอบถามเพิ่มเติม 
0 2670 8888 ต่อ 3751 หรือ 3752
email : nbtcjournal@nbtc.go.th