ประชาสัมพันธ์ การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารราชภัฏพระนครวิชาการ

วันที่ 02/06/2022 เวลา 16:05:09 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดทำวารสารราชภัฏพระนครวิชาการ (PNRU Academic Journal) เพื่อเผยแพร่ผลงานในลักษณะบทความวิชาการ บทความบริการวิชาการ บทความสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทางวิชาการ และบทความวิจัยโดยขอบเขตของเนื้อหาจะครอบคลุมด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการรวมทั้งผลงานวิชาการที่ใช้ความรู้ในพหุสาขาในการวิเคราะห์ โดยกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารฯ 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ประชาสัมพันธ์
การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารราชภัฏพระนครวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดทำวารสารราชภัฏพระนครวิชาการ (PNRU Academic Journal) เพื่อเผยแพร่ผลงานในลักษณะบทความวิชาการ บทความบริการวิชาการ บทความสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทางวิชาการ และบทความวิจัยโดยขอบเขตของเนื้อหาจะครอบคลุมด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการรวมทั้งผลงานวิชาการที่ใช้ความรู้ในพหุสาขาในการวิเคราะห์ โดยกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารฯ 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_ACA/index
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เบอร์โทรศัพท์ 025-448629 , 025-448532-33 
โทรศัพท์มือถือ 082-5194152

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เบอร์โทรศัพท์ 025-448629 , 025-448532-33 
โทรศัพท์มือถือ 082-5194152