ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Innovation for Resilient Agriculture (The International Conference on Innovation for Resilient Agriculture)

วันที่ 02/06/2022 เวลา 15:20:01 น.
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Innovation for Resilient Agriculture (The International Conference on Innovation for Resilient Agriculture) 
ในระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2565  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate change ที่มีผลกระทบต่อการเกษตร และแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัย นวัตกรรมด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เศรษฐศาสตร์เกษตร ธุรกิจเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการเกษตรของประเทศ
โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ หรือ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ได้ที่ https://agri.cmu.ac.th/ira2022 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  งานบริหารงานวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-944090 ถึง 92
อีเมล ira2022@cmu.ac.th