ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิชาการด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

วันที่ 02/06/2022 เวลา 14:13:58 น.
กรมกิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการกวดฯ พร้อมใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ หมายเลขโทรศัพท์ 026-596741