ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2565

วันที่ 11/05/2022 เวลา 10:35:12 น.
ด้วยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) ได้จัดโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรต่างๆ ในปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 9 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 8 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หลักสูตร 1 สถิติวิเคราะห์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ 2,800 บาท และบุคคลทั่วไป 3,000 บาท
วิทยากร:
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ
อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
หลักสูตร 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาด้วยโปรแกรม JAMOVI
วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ค่าลงทะเบียนสำหับสมาชิกสมาคม 1,400 บาท และบุคคลทั่วไป 1,500 บาท
วิทยากร: อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
หลักสูตร 3 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยขั้นสูง
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565  ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ 2,800 บาท และบุคคลทั่วไป 3,000 บาท
วิทยากร:
ศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี
อาจารย์ ดร.สุกัญญา บุญศรี
อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล
อาจารย์ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล
หลักสูตร 4 การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล: หลักการและการประยุกต์ใช้สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
วันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ 4,200 บาท และบุคคลทั่วไป 4,500 บาท
วิทยากร:
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
หลักสูตร 5 การวิจัยเชิงคุณภาพ: ความท้าทายในยุคดิจิทัล
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ 2,800 บาท และบุคคลทั่วไป 3,000 บาท
วิทยากร:
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ
อาจารย์ ดร.ศิวะพร ภู่พันธ์
หลักสูตร 6 การวิจัยแบบผสานวิธี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ค่าลงทะเบียนสำหับสมาชิกสมาคม 1,400 บาท และบุคคลทั่วไป 1,500 บาท
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
หลักสูตร 7 การวัดประเมินสำหรับการเรียนรู้แบบผสมผสาน
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ 2,800 บาท และบุคคลทั่วไป 3,000 บาท
วิทยากร: 
รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ
อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
หลักสูตร 8 จิตวิทยาการเรียนรู้ในยุค VUCA World
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ค่าลงทะเบียนสำหับสมาชิกสมาคม 1,400 บาท และบุคคลทั่วไป 1,500 บาท
วิทยากร: 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร วินทะไชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ คณาอาจารย์ ที่สนงจเข้าร่วมรับการอบรมสามารถดูรายละเอียดเนื้อหาการอบรมแต่ละหลักสูตรได้ที่: https://bit.ly/36RygKE
ลงทะเบียนได้ที่: https://portal.edu.chula.ac.th/pub/reseddb/ssrat/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: inbox Facebook สมาคมฯ หรือ อีเมล: ssrat.org@gmail.com 

ข่าว: ภัทราวดี อ้นอินทร์