แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 11/05/2022 เวลา 10:28:04 น.
สกสว. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง “แนวทางการปรับใช้ประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สำหรับหน่วยรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
มีมติ “เห็นชอบให้นำข้อ 38 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 มาใช้สำหรับหน่วยรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยกเว้นเงินคงเหลือค่าครุภัณฑ์และเงินเหลือจ่ายที่เกิดจากการยกเลิกโครงการวิจัยให้คืนกองทุน” โดยข้อ 38 วรรคหนึ่งของประกาศระบุว่า “หน่วยรับงบประมาณต้องนำส่งเงินอุดหนุนคงเหลือจากการดำเนินงานพร้อมดอกเบี้ย และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการตามแผนงานและโครงการคืนให้แก่กองทุนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามคำรับรองที่ทำไว้กับ สกสว. เว้นแต่หน่วยรับงบประมาณประสงค์จะเก็บเงินเหลือจ่าย ดอกเบี้ย และผลประโยชนั้นไว้ก็ให้เสนอแผนการนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานต่อ สกสว. ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ สกสว. ให้ความเห็นชอบแผนการนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ก็ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของหน่วยรับงบประมาณ”
https://www.tsri.or.th/