ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2 C 2022)"

วันที่ 11/05/2022 เวลา 10:15:09 น.
เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2 C 2022)" ในวันที่ 4 -5 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้นำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ นำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศไทยให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อไปได้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  "2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2 C 2022)" ให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรายละเอียดตามเว็บไซต์  https://www.ri2c-2022.com/ 

ข่าว: ภัทราวดี อ้นอินทร์