แนวทางการดำเนินโครงการทุนพัฒนาศึกยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

วันที่ 11/05/2022 เวลา 09:57:39 น.
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย ให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยอาชีพและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ และเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ อันจะนำไปสู่การยกระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้มีศักยภาพในการวิจัยสูงขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จึงขอชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  
1.	การขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการทำวิจัยที่เข้าร่วมโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ อาทิ การเปลี่ยนหมวดงบประมาณ วิธีการดำเนินการวิจัย วัตถุประสงค์รายละเอียดกิจกรรม เป็นต้น ในกรณีที่เป็นการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเพื่อให้งานวิจัยสามารถดำเนินการต่อไปได้และไม่กระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการวิจัยที่ได้ระบุไว้ในสัญญารับทุน สามารถกระทำได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันต้นสังกัดของนักวิจัย แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน ขอให้สถาบันอุดมศึกษาทำหนังสือชี้แจงมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
2.	สำหรับกรณีนักวิจัยได้รับตำแหน่งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งขัดกับคุณสมบัติของผู้รับทุนที่ระบุให้ผู้รับทุนต้องไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะกรรมการฯมีมติให้นักวิจัยเป็นผู้พิจารณา หากนักวิจัยมีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยต่อไป ขอให้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร หรือหากนักวิจัยมีความประสงค์จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่อไป ขอให้นักวิจัยทำการคืนทุนมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อไป
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 75/47 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ Call Center : 1313, 023333700 โทรสาร 023333833
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.mhesi.go.th/