ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

วันที่ 11/05/2022 เวลา 09:28:14 น.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Journal of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University: JMS NRRU) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ โดยเน้น สาขา ดังนี้ 
1. สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี 
2. สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. สาขาการท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม 
4. สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน
5. สาขาการสื่อสาร 	
ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต และนักศึกษา ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เก็บค่าเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ และสามารถสอบถามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.เนตรชนก บัวนาค โทรศัพท์ 0989163996 และ ผช.ดร.พีรวิชญ์ คำเจริญ หมายเลขโครงการ 0869837140 

ข่าว : ภัทราวดี อ้นอินทร์