ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

วันที่ 06/05/2022 เวลา 12:42:32 น.
ตามที่ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/การวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่14 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก นั้น
                  ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์คณาอาจารย์ที่สนใจจะเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตและนานาชาติ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าว : ภัทราวดี อ้นอินทร์