ขอแสดงความยินดี กับ นักวิจัย มรอ. ที่ ได้รับทุนสนับสนุน จาก.. แหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2565

วันที่ 24/03/2022 เวลา 13:12:41 น.
🎊🎊🎊 ขอแสดงความยินดี กับ นักวิจัย มรอ.  🎊🎊🎊
ที่ ได้รับทุนสนับสนุน จาก.. แหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2565