MENU
Go to content
เกี่ยวกับหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ชั้น 2 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1645 มือถือ 0817852200
Back to content