MENU
Go to content
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี
ผู้อำนวยการ
ดร.รัชดา  คำจริง
รองผู้อำนวยการ
ดร.กิตติ  เมืองตุ้ม
รองผู้อำนวยการ
นางสาวจีรภา  ดามัง
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์ประพันธ์  แจ้งเอี่ยม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายวันชัย  แก้วนาคแนว
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นางพัชรินทร์  เอี่ยมเสือ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนิตยา  เกตุครุฑ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกรณิช  ทนงกิจ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธนานุช  รักสัจจา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Back to content