MENU
Go to content
เกี่ยวกับหน่วยงาน


วิสัยทัศน์

    สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์ประสานงานเเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและและบริการวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

กลยุทธ์
    กลยุทธ์ที่ 1 หนุนเสริมและเชื่อมต่อให้เกิดการสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการวิจัยและบริการวิชาการแก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
    กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
    กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเชิงพาณิชย์ เชิงวิชาการและเชิงพื้นที่
Back to content