MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนวิจัย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนวิจัย
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ  28 ก.พ. 2563
การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพฯ  22 ม.ค. 2563
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมและทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)  18 ก.ย. 2562
การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)  27 ส.ค. 2562
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562  6 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  31 ก.ค. 2562
ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาน 2563  31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาน 2563  31 ก.ค. 2562
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Healt Research Awards 2019  23 เม.ย. 2562
ขอเชิญส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน  22 มี.ค. 2562
การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562  4 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  5 พ.ย. 2561
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561  12 ก.ค. 2561
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food valley ภาคเหนือ ประจำปี 2561  29 มิ.ย. 2561
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561  15 พ.ค. 2561
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททุนทั่วไป  20 เม.ย. 2561
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การประเมินนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย”  20 มี.ค. 2561
สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) รอบที่ 2/2561  20 มี.ค. 2561
ทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2018 ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี  19 มี.ค. 2561
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561  19 มี.ค. 2561
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0)  19 มี.ค. 2561
ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคเอกชน (Talent Mobility)  19 มี.ค. 2561
กระทรวงพลังงาน ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)  13 มี.ค. 2561
การยางแห่งประเทศไทย ประกาศจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราประจำปีงบประมาณ 2562  13 มี.ค. 2561
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0)  13 มี.ค. 2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนอุดหนุนทุนวิจัย สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561  13 มี.ค. 2561
Back to content