MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6" มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  14 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทพสตรี  14 ก.ค. 2563
การสรรหาประธานคนที่ 2และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุน สสส.  2 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 16  1 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 3 โครงการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ก.ค. 2563
แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล  25 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 63  25 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10  25 มิ.ย. 2563
ประชามสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง  16 มิ.ย. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่  5 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารวิเทศศึกษา  27 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ กสทช.  25 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กฎหมายสิทธิมนุษยชน  21 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ กสทช.  18 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  18 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  17 มี.ค. 2563
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  17 มี.ค. 2563
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  17 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  12 มี.ค. 2563
ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  10 มี.ค. 2563
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีษะเกษวิชาการ ครั้งที่7"  10 มี.ค. 2563
โครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  10 มี.ค. 2563
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  10 มี.ค. 2563
ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14  10 มี.ค. 2563
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9  10 มี.ค. 2563
ประชามสัมพันธ์วารสาร เวียงละกอน  10 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริหารธุรกิจและภาษา  10 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วิศวกรรมศาสตร์  10 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  2 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม  2 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  2 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.  28 ก.พ. 2563
ประชุมวิชาการราชวิจัยครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  28 ก.พ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการฯ มรภ.กาญจนบุรี  28 ก.พ. 2563
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ วิทยาลับนอร์ทเทิร์น  28 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ  28 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  28 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  21 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล  21 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  21 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  21 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ  21 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  21 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  21 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)  18 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  18 ก.พ. 2563
ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5  18 ก.พ. 2563
ประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2563  18 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  17 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการพัฒนานักวิจัย สมาคมส่งเสริมการวิจัย  13 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10  12 ก.พ. 2563
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษยืด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา  12 ก.พ. 2563
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30  7 ก.พ. 2563
ประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  7 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์  5 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์  31 ม.ค. 2563
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  29 ม.ค. 2563
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ 2563 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  29 ม.ค. 2563
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  29 ม.ค. 2563
การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพฯ  22 ม.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ฯครั้งที่ 7 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  16 ม.ค. 2563
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  13 ม.ค. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Community-based training and research approach  13 ม.ค. 2563
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7  13 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  13 ม.ค. 2563
ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  29 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  12 ธ.ค. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6  12 ธ.ค. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  12 ธ.ค. 2562
ขยายเวลาการรับบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย 2563  12 ธ.ค. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8  29 พ.ย. 2562
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  29 พ.ย. 2562
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชิญฝึกอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม  29 พ.ย. 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ปี 2563  29 พ.ย. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2563  29 พ.ย. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  26 พ.ย. 2562
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย  26 พ.ย. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15  15 พ.ย. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6  15 พ.ย. 2562
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  15 พ.ย. 2562
เชิญเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการครั้งที่ 7 ปขมท.  1 พ.ย. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 35 มจธ.  1 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารมังรายสาร  1 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน  1 พ.ย. 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4  1 พ.ย. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา ครั้งที่ 7  1 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  1 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์งานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15  24 ต.ค. 2562
สำนักงานวิจัยแห่งชาติเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์ 2563  24 ต.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและวิเคราะห์ค่างาน  16 ต.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สมาคมส่งเสริมงานวิจัย  16 ต.ค. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  16 ต.ค. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที่ 10  7 ต.ค. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี 2562  7 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  25 ก.ย. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13  25 ก.ย. 2562
จดหมายข่าว มรภ.- สกว.  25 ก.ย. 2562
ประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2020  24 ก.ย. 2562
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ 2563  24 ก.ย. 2562
ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 15 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  24 ก.ย. 2562
มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำฯ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 4 NIDA  24 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  20 ก.ย. 2562
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  20 ก.ย. 2562
ประชุมวิชาการนานาชาติ The 34 th AUAP Annual Conference 2019  20 ก.ย. 2562
ประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2  20 ก.ย. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 2563  20 ก.ย. 2562
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมและทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)  18 ก.ย. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ขอเชิญอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน  18 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมานสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓  10 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  10 ก.ย. 2562
จดหมายข่าว วช. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๙๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒  10 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563  10 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ"มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น"ประจำปั ๒๕๖๓  9 ก.ย. 2562
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ.2562-2563)  9 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12"  9 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์จากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  9 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ ๔๘ ปี  9 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕  9 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 3  27 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019  27 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดิมศึกษา ปีงบประมาน 2563  27 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16  27 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยดานนวัตกรรมการเกษตรด้าน AI และร่วมสัมมนา "Agtech.AI Connect"  27 ส.ค. 2562
การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)  27 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยทางการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  27 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม Open House "เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the future"  27 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์  27 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10)  20 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ  20 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  20 ส.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 "NU Research and Innovation Towards Sustained Society"  13 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9  13 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ดครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  13 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 "ฟื้นคินจิตวิญญาณทวารวดี"  8 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562  8 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)  7 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563  7 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยนวัตกรรม" ครั้งที่ 9  7 ส.ค. 2562
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562  6 ส.ค. 2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562  6 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ JIEC 2019  6 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิขาการในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒  6 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2562  31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14  31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  31 ก.ค. 2562
ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาน 2563  31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาน 2563  31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2562  26 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  26 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์จัดส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2020 International Electrical Congress (iEECON2020)  26 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3  26 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  26 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีประทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562  26 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ  8 ก.ค. 2562
ประชาัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  8 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑๒  8 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ม.รามคำแหง  8 ก.ค. 2562
เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิขาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2  8 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1  8 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  26 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  13 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  13 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมการวิจัย  13 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  10 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาตร์และสังคมศาตร์  10 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  10 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10)  7 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference  7 มิ.ย. 2562
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัย และและนวัตกรรม  7 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์  6 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6  6 มิ.ย. 2562
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างไทย-ฝรั่งเศส  6 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18  6 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมหลักสูตรประเมินผลตอบแทนทางสังคมสำหรับผู้บริหาร  6 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงวารสารมนุษยศาตร์และสังคมสาตร์ ม.ราชพฤกษ์  6 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการหม่อมไหมโลก ครั้งที่ 25  6 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวความร่วมมือ มรภ.-สกว. ฉบับที่ 5  6 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในหารประชุมวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย ปี 2562 และสัปดาห์แห่งความปลอดภัย 2562  6 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์  6 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาิต มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562  6 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ Current Applied Science and Technology เข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus  6 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย  6 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  6 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  8 พ.ค. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15  8 พ.ค. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  8 พ.ค. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิจัย ครั้งที่ 13  8 พ.ค. 2562
ประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Conference มหาวิทยาลัยสยาม  3 พ.ค. 2562
ประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  3 พ.ค. 2562
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยISET 2019 มรภ.ราชนครินทร์  3 พ.ค. 2562
โครงการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ (วช.)  23 เม.ย. 2562
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Healt Research Awards 2019  23 เม.ย. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  23 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความ โดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  23 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสาร ศิลปวัฒนธรรมอีสาน  23 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  5 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  5 เม.ย. 2562
ขยายเวลารับบทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562  5 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารนานาชาติ Research & Knowledge ม.มหาสารคาม  1 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 เม.ย. 2562
การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยฯ โครงการไม้ชุมชนมีค่า  1 เม.ย. 2562
การเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand4.0  22 มี.ค. 2562
ขอเชิญส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน  22 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  19 มี.ค. 2562
การอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 5  19 มี.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  19 มี.ค. 2562
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12  19 มี.ค. 2562
ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 2 มรภ.สงขลา  18 มี.ค. 2562
งานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  18 มี.ค. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มรภ.วไลยอลงกรณ์ 31 พฤษภาคม 2562  11 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การให้บริการสำรวจข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  11 มี.ค. 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  5 มี.ค. 2562
ประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2562  5 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสาร "วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ"  5 มี.ค. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4  5 มี.ค. 2562
สมาคมส่งเสริมการวิจัย เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนานักวิจัย ปี 2562  5 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ  28 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3  28 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 มอ.  28 ก.พ. 2562
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมสัมมนางานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ วช.13-14 มิย.62  28 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มรภ.ร้อยเอ็ด 12 กค.62  18 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  18 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ของสมาคมส่งเสริมการวิจัย  18 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  18 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัล "เสม อวอร์ด"  18 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  18 ก.พ. 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  14 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์  13 ก.พ. 2562
ประชุมประจำปี สวทช. 62  5 ก.พ. 2562
โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6  5 ก.พ. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงล้านนา เชียงใหม่ 24-26กค.62  1 ก.พ. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  1 ก.พ. 2562
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7  29 ม.ค. 2562
โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑  29 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา TTC International Conference  25 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  25 ม.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 2561 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  25 ม.ค. 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10  24 ม.ค. 2562
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562  11 ม.ค. 2562
วช. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  4 ม.ค. 2562
สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันพลศึกษา ครั้งที่ 9  4 ม.ค. 2562
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562  3 ม.ค. 2562
การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562  4 ธ.ค. 2561
งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3  14 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  5 พ.ย. 2561
 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับบทความฯ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "มังรายสาร"  1 พ.ย. 2561
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขยายระยะเวลาในการส่งผลงานวิจัย  18 ต.ค. 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57  4 ต.ค. 2561
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญส่งบทความลงในวารสารผลิตกรรมการเกษตร  3 ต.ค. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  3 ต.ค. 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ ๑๓  27 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  27 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑๐  27 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9  26 ก.ค. 2561
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561  12 ก.ค. 2561
่ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 17  9 ก.ค. 2561
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food valley ภาคเหนือ ประจำปี 2561  29 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3  14 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"  12 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 2561  22 พ.ค. 2561
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561  15 พ.ค. 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  10 พ.ค. 2561
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14  9 พ.ค. 2561
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททุนทั่วไป  20 เม.ย. 2561
สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) รอบที่ 2/2561  20 มี.ค. 2561
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การประเมินนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย”  20 มี.ค. 2561
ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคเอกชน (Talent Mobility)  19 มี.ค. 2561
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0)  19 มี.ค. 2561
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561  19 มี.ค. 2561
ทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2018 ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี  19 มี.ค. 2561
กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการล่าสุด ของกรมบัญชีกลาง  16 มี.ค. 2561
ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารนานาชาติเพื่อชุมชน  15 มี.ค. 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี ๒๕๖๑ (Regional Research Expo 2018)  15 มี.ค. 2561
ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ  15 มี.ค. 2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนอุดหนุนทุนวิจัย สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561  13 มี.ค. 2561
กระทรวงพลังงาน ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)  13 มี.ค. 2561
การยางแห่งประเทศไทย ประกาศจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราประจำปีงบประมาณ 2562  13 มี.ค. 2561
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0)  13 มี.ค. 2561
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562  13 มี.ค. 2561
Back to content