MENU
Go to content
ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการฝึกอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ฯครั้งที่ 7 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  16 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  13 ม.ค. 2563
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7  13 ม.ค. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Community-based training and research approach  13 ม.ค. 2563
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  13 ม.ค. 2563
ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  29 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  12 ธ.ค. 2562
ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6  12 ธ.ค. 2562
ข่าวทั้งหมด

 คำชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ของบประมาณสนับสนุนโดยทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 แบบการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 แบบสรุปปะหน้าผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ของบประมาณสนับสนุนโดยทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(ฉบับร่าง)
 แบบแจ้งความจำนงขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Research Project)
 ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอขอสนับสนุนทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มทั้งหมด

กิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รับสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีกำหนดจัดฝีกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด เอกสารโครงการ  ใบสมัคร  ...เพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562

 ...เพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพหน่วยจัดการงานวิจัยคณะ(RMU)เพื่อการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และพื้นที่วิจัย ตำบลบ้านด่านนาขาม

 ...เพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย"

          สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค โดย ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย" และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิ ...เพิ่มเติม...Back to content