MENU
Go to content
ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชาสัมพันธ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทพสตรี  14 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6" มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  14 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  8 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 16  1 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10  25 มิ.ย. 2563
แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล  25 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 63  25 มิ.ย. 2563
ประชามสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง  16 มิ.ย. 2563
ข่าวทั้งหมด

 คำชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ของบประมาณสนับสนุนโดยทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 แบบการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 แบบสรุปปะหน้าผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ของบประมาณสนับสนุนโดยทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(ฉบับร่าง)
 แบบแจ้งความจำนงขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Research Project)
 ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอขอสนับสนุนทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มทั้งหมด

กิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 ครั้งที่ 8

http://www.researchexpo.uru.ac.th

 ...เพิ่มเติม...
รับสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีกำหนดจัดฝีกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด เอกสารโครงการ  ใบสมัคร 

 ...เพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562

 ...เพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพหน่วยจัดการงานวิจัยคณะ(RMU)เพื่อการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และพื้นที่วิจัย ตำบลบ้านด่านนาขาม

 ...เพิ่มเติม...


Back to content