MENU
Go to content
แบบฟอร์มทุนวิจัย มรภ.อต.
   แบบฟอร์มทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 คำชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ของบประมาณสนับสนุนโดยทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 แบบการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 แบบสรุปปะหน้าผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ของบประมาณสนับสนุนโดยทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(ฉบับร่าง)
 แบบแจ้งความจำนงขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Research Project)
 ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอขอสนับสนุนทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Back to content