MENU
Go to content
แบบฟอร์มทุนวิจัย หน่วยงานภายนอก
   แบบฟอร์มทุนวิจัย
 คำชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ของบประมาณสนับสนุนโดยทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 แบบการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 แบบสรุปปะหน้าผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ของบประมาณสนับสนุนโดยทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(ฉบับร่าง)
 แบบแจ้งความจำนงขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Research Project)
 ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอขอสนับสนุนทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 ส่วนประกอบในบทความวิจัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1-3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)
 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ (สำหรับโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ)
Back to content