MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มรภ.วไลยอลงกรณ์ 31 พฤษภาคม 2562

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4  ภายใตหัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ : สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 น. - 17.00น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์/โทรสาร 02-909-3021  Email: cim@vru.ac.th  Facebook:cimvruthailand

ไฟล์เอกสาร
 11 มี.ค. 2562


Back to content