MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย" ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน/ส่งบทความ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hiip://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2019/

ไฟล์เอกสาร
 5 มี.ค. 2562


Back to content