MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมส่งเสริมการวิจัย เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนานักวิจัย ปี 2562

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย  จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ดังนี้

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 9-10 เมษายน 2562 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

3. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 3-4 เมษายน 2562 ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

*** อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

ผู้สนใจสามาถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ Website "สมาคมส่งเสริมการวิจัย" หรือ www.rpa.or.th

ไฟล์เอกสาร
 5 มี.ค. 2562


Back to content