MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14  เรื่อง "วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยยั่งยืน" วันที่ 27-28 เมษายน 2562 ผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอโดยส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ Word/PDF

ส่งทาง Email: wturesearch@gmail.com สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ไฟล์เอกสาร
 18 ก.พ. 2562


Back to content