MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th/erc2019/index.php โทรศัพท์ 073-337-386 อีเมล์ grad.edupsu@gmail.com

 5 ก.พ. 2562


Back to content