MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงล้านนา เชียงใหม่ 24-26กค.62

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 

ดูรายละเอียดได้ที่ https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Email:rdi@edu.rmutl.ac.th

ไฟล์เอกสาร
 1 ก.พ. 2562


Back to content