MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล (ชั้น 3) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย 
         ผู้ที่สนใจและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.research.sskru.ac.th/ttr.html

 29 ม.ค. 2562


Back to content