MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑

               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๓๕๒๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
               ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ  หรือทางเวบไซต์ https://sites.google.com/view/chicken-rbru  หรือสอบถามที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทร./โทรสาร ๐๓๙-๔๗๑๐๕๖ มือถือสำนักงาน ๐๘๖-๔๔๐๒๖๓๙ อีเมล์ : researchrbru@gmail.com

 29 ม.ค. 2562


Back to content