MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 2561 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 2561 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

ติดต่อสอบถามข้อมูล : นางสาวอัญมณี  ชูมณี อีเมล์ anyamanee@life.ac.th โทรศัพท์ 089-0367221

ไฟล์เอกสาร
 25 ม.ค. 2562


Back to content