MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน http://journal.cpru.ac.th/web/conference/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 4103 อีเมล์ research@cpru.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ไฟล์เอกสาร
 25 ม.ค. 2562


Back to content