MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา TTC International Conference

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ4th TICC Thailand International College Consortium (TICCC) ระหว่างวันที่11 - 13 กรกฎาคม 2562 ติดตามรายละเอียดได้ที่ ticcic2019.buu.ac.th โทรศัพท์ติดต่อ คุณอนัตตา  โพธิ์อุปถัมภ์ 038-102571 ต่อ 103 คุณปิยมาภรณ์ เรืองประดิศฐ์ โทร.038-102656

ไฟล์เอกสาร
 25 ม.ค. 2562


Back to content