MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มีภาระกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและภารกิจร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จึงมีการจัดงานประชุมวิชาการร่วมกันในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่ง โดยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
       ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/ หรือโทรศัพท์ 0 5326 6561 ต่อ 1025 โทรสาร 0 5326 6522

 24 ม.ค. 2562


Back to content