MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้กำหนดจัดงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมึวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
                ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์ http://nhesse3.udru.ac.th/ 

 14 พ.ย. 2561


Back to content