MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขยายระยะเวลาในการส่งผลงานวิจัย

     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อเป็นเวทีในการการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สามารถส่งได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hs.crru.ac.th/elderlycrru โทรศัพท์ 08 8261 3144

 18 ต.ค. 2561


Back to content